Men's Fashion

Fashion Grid Posts

Bình Dương thu hút gần 4

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến ngày 15/5/2024, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và bổ sung tại Bình Dương đạt hơn 341 triệu USD. Trong đó, phần lớn nguồn vốn FDI tập trung vào hệ thống các khu công nghiệp, đạt hơn…

Follow Us

Celebrity Carousel